Головна Спрощенний режим Шлюз Z39.50

Бази даних


Соціальні комунікації : зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова - результаты поиска

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Електронний каталог (2218)Періодичні видання (711)Зведений каталог періодичних видань, які надійшли до бібліотек Харкова з 2003 (24)ХДНБ ім. В. Г. Короленка : видання та публікації про Бібліотеку (11)База даних "Харківщина" (288)Бібліотечна журналістика (1)Метабібліографія Харківщини (5)
Формат представлення знайдених документів:
повний інформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201902$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 54
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-54 
1.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : Ав-220288
Автор(и) : Іщенко, Вікторія Сергіївна
Назва : Формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04, 01
Вихідні дані : Старобільськ, 2018
Кільк.характеристики :20 с.
Колективи : "Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка", державний заклад
Примітки : 10.01.19
УДК : 002.1:004:378](043.3)
Предметні рубрики: Документознавство-- Фахівці
Документоведение-- Специалисты
Інформаційна діяльність-- Фахівці-- Підготовка
Информационная деятельность-- Специалисты-- Профессиональная подготовка
Примірники :Н(1)
Вільні : Н(1)
Знайти схожі

2.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : К2-199593
Назва : Культурологія та соціальні комунікації : інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (22-23 листоп. 2018 р.)
Паралельн. назви :Cultural studies and social communications : innovation strategies of development
Вихідні дані : Харків: ХДАК, 2018
Кільк.характеристики :361 с.: іл., табл.
Колективи : Харківська державна академія культури, Національна академія мистецтв України (Київ)
Ціна : 125.00, грн.
УДК : 130.2+316.77](06)
Предметні рубрики: Культурологія
Культурология
Соціальні комунікації
Социальные коммуникации
Бібліотекознавство
Библиотековедение
Музеєзнавство
Музееведение
Бібліотечно-інформаційна освіта
Библиотечно-информационное образование
Зміст : Сторітеллінг: комунікативний та освітній потенціал/ О. М. Куликова. Процес наукового комплектування матеріалів з історії Харківської державної академії культури/ А. О. Сошніков. До питання про роль музею в туристичній діяльності/ В. В. Калініченко. Музей как феномен: восприятие музейной среды украинскими подростками среднего школьного возраста/ М. В. Тортика. Комунікація між замовниками та підрядниками на великомасштабному будівництві в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст.: проблема музеєфікації/ В. М. Ряполов. Віртуальна експозиція як комуникативний канал у рамках процесу віртуальної музеалізації/ А. О. Фененко. Використання новітніх технологій у процесі музеєфікації Верхньосалтівського археологічного комплексу VІІ-Х ст. крізь призму світового досвіду/ П. М. Білоус. Просування музейних послуг в Instagram на прикладі Меджибізького заповідника/ Р. О. Лисенко. Майстер-клас у контексті системи музейних комунікацій/ А. М. Лузан. Новітні музейні технології на прикладі музеїв Європи/ М. Д. Масленникова. Каким должен быть современный музей?/ К. А. Шостакова. Соціально-педагогічна діяльність у закладах культури/ Н. О. Максимовська. Біографічні та просопографічні дослідження в бібліотекознавстві (до 100-річчя з дня нвродження Є. П. Тамма)/ Н. М. Кушнаренко, В. В. Сєдих. Нормативний зміст фахової підготовки доктора філософії зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"/ А. А. Соляник. Інноваційні технології навчання фахівців інформаційно-бібліотечного профілю/ С. В. Сищенко. "Жива" дитяча книга: сучасний формат/ Н. А. Коржик. Образ книги в ігровому кінематографі/ О. О. Косачова. Підтримка наукової комунікації за допомогою цифрових інструментів в університетських бібліотеках/ М. А. Назаровець. Ресурсний потенціал бібліотек у розбудові цифрової економіки/ Чен Ян. Стан корпоративної співпраці освітянських бібліотек України/ Н. М. Міщанин. Електронні колекції документів як складова бібліотечно-інформаційного потенціалу Дніпра/ Г. В. Колоскова. Новаційний формат викладання навчальної дисципліни "Газетно-журнальне виробництво"/ Г. І. Пристай. Наукова діяльність Є. П. Тамма в бібліометричному вимірі/ В. Р. Ломтєва. Инфокоммуникации в информационных системах и технологиях/ Г. Г. Асеев. Перспективи викладання курсу "Електронні таблиці та бази даних"/ В. О. Ярута, Т. Г. Білова.
Примірники :Н(1)
Вільні : Н(1)
Знайти схожі

3.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : К2-199935
Назва : Харьков и губерния на страницах газеты "Южный край" (1880-1919): [библиогр. пособие]/ Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко. Т. 9: 1909-1910
Вихідні дані : Харьков: ХГНБ, 2018
Кільк.характеристики :483 с.
Колективи : Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко
Примітки : Електрон. аналог: URL: https://ru.calameo.com/read/0006329455f2303bdd9fa (дата звернення: 7.02.2019)
Ціна : 60.00, грн.
УДК : 070.481*Южный край:908](477.54)"1909/1910"(01)
Предметні рубрики: "Южный край", газета-- Публікації --Харківська губернія, 1909-1910
"Южный край", газета-- Публикации --Харьковская губерния, 1909-1910
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка-- Видавнича діяльність
Харьковская государственная научная библиотека им. В. Г. Короленко-- издательская деятельность
Краєзнавча бібліографія
Краеведческая библиография
Примірники : всього : У(1), К(1)
Вільні : У(1), К(1)
Перейти: Повний текст
Знайти схожі

4.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : Ав-220285
Автор(и) : Марченко, Ірина Ярополківна
Назва : Розвиток методів та засобів консервації пам'яток станкового живопису в художніх музеях України у радянський період : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05
Вихідні дані : Київ, 2018
Кільк.характеристики :20 с.
Колективи : Національна академія наук України (Київ), Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (Київ). Центр пам'яткознавства
Примітки : 10.01.19
УДК : 069:7](477)(043.3)
Предметні рубрики: Художні музеї-- Консервація пам'яток живопису --Україна
Художественные музеи-- Консервация памятников живописи --Украина
Примірники :К(1)
Вільні : К(1)
Знайти схожі

5.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : Ст2-137
Назва : ДСТУ 7093:2009. Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994), MOD; ISO 832:1994, MOD) . -Офіц. вид. -На заміну Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.11-78); Введ. з 2010-04-01
Вихідні дані : Київ: Держспоживстандарт України, 2009
Кільк.характеристики :IV, 83 с.
Серія: Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи .
    Національний стандарт України
Ціна : 1065.00, 1058.80, грн.
УДК : 006:011/016
Предметні рубрики: Бібліографічний запис
Библиографическая запись
Стандарти
Стандарты
Примірники : всього : Т(2)
Вільні : Т(2)
Знайти схожі

6.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : Ст2-106
Назва : ДСТУ 7448:2013. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять . -Офіц. вид. -На заміну уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26-80); Введ. з 2014-07-01
Вихідні дані : Київ: Мінекономрозвитку України, 2014
Кільк.характеристики :IV, 41 с.
Серія: Інформація та документація .
    Національний стандарт України
Ціна : 532.50, грн.
УДК : 006:02
Предметні рубрики: Бібліотечно-інформаційна діяльність-- Терміни та визначення
Библиотечно-информационная деятельность-- Термины и определения
Стандарти
Стандарты
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): бібліотека--бібліотечні інформаційні ресурси--бібліотечні каталоги--бібліотечні картотеки--бібліотечна мережа--бібліотечні фонди--бібліографічна продукція--електронна бібліотека--електронна бібліотечна мережа--інформаційні технології в бібліотечній діяльності--опрацювання документів--обслуговування користувачів бібліотеки--масове інформування--авторизація--автентифікація
Примірники :Т(1)
Вільні : Т(1)
Знайти схожі

7.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : Ст2-56
Назва : ДСТУ 3814:2013. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ) . -Офіц. вид. -На заміну ДСТУ 3814-98; Введ. з 2014-01-01
Вихідні дані : Київ: Мінекономрозвитку України, 2014
Кільк.характеристики :IV, 5 с.
Серія: Інформація та документація .
    Національний стандарт України
Ціна : 123.80, грн.
УДК : 006:002
Предметні рубрики: Книги-- Міжнародна стандартна нумерація
Книги-- Международная стандартная нумерация
Стандарти
Стандарты
Примірники :Т(1)
Вільні : Т(1)
Знайти схожі

8.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : Ст2-105
Назва : ДСТУ 7343:2013. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ) . -Офіц. вид. -На заміну уведено вперше; Введ. з 2014-01-01
Вихідні дані : Київ: Мінекономрозвитку України, 2014
Кільк.характеристики :IV, 5 с.
Серія: Інформація та документація .
    Національний стандарт України
Ціна : 123.80, грн.
УДК : 006:002
Предметні рубрики: Нотні видання-- Міжнародна стандартна нумерація
Нотные издания -- Международная стандартная нумерация
Стандарти
Стандарты
Примірники :Т(1)
Вільні : Т(1)
Знайти схожі

9.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : Ст2-128
Назва : ДСТУ 8344:2016. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять . -Офіц. вид. -На заміну уведено вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018-95); Введ. з 2017-07-01
Вихідні дані : Київ: УкрНДНЦ, 2017
Кільк.характеристики :III, 35 с.
Серія: Інформація та документація .
    Національний стандарт України
Ціна : 494.10, 447.10, грн.
УДК : 006:002
Предметні рубрики: Видання-- Основні елементи
Издания-- Основные элементы
Видавнича справа
Издательское дело
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): апарат видання--аркуш титульний--блок книжковий--видання--випуск--вихідні відомості--додаток--епіграф--колонцифра--контртитул--марка видання--оздоблення книжкове--посвята--приклейка--стаття--сторінка--фронтиспис--шпальта--шрифт
Примірники : всього : Т(2)
Вільні : Т(2)
Знайти схожі

10.

Форма документа : Однотомне видання
Шифр видання : Ст2-15
Назва : ДСТУ 7361:2013. Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимоги . -Офіц. вид. -На заміну Уведено вперше; Введ. з 2014-01-01
Вихідні дані : Київ: Мінекономрозвитку України, 2014
Кільк.характеристики :III,11 с.
Серія: Національний стандарт України
Ціна : 185.80, грн.
УДК : 006:002-028.23
Предметні рубрики: Цифрові ресурси-- Відеодокументи-- Зберігання архівного фонду
Цифровые ресурсы-- Видеодокументы-- Хранение архивного фода
Архівні фонди-- Збереження
Архивные фонды-- Сохранность
Стандарти
Стандарты
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): відеодокументи--архіви--зберігання--правила зберігання
Примірники :Т(1)
Вільні : Т(1)
Знайти схожі

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-54 
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)