Квітень

  Вечерський В. Гетьманські столиці України / В. Вечерський. К.: Наш час, 2008. 320 с. 

Книжка присвячена малодос- лідженому феномену української історії та культури тим містам, які виконували столичні функції протягом існування української держави у специфічній формі гетьманату так званої Гетьманщини з 1654 р. до 1782 р. Це автономне державне утворення, що постало в горнилі національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, відіграло провідну роль у формуванні української націоyальної ідентичності.

  Космические летательные аппараты. Введение в космическую технику: Учеб. пособие / Ю. Ф. Даниев, А. В. Демченко, В. С. Зевако, А. М. Кулабухов, В. В. Хуторный; Под общ. ред. А. Н. Петренко. - Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2007. - 456 с.

У книзі наводиться короткий огляд історії розвитку ракетно-космічної техніки; розглядаються основні поняття механіки космічного польоту; склад космічного комплексу; класифікація й призначення космічних апаратів; корисні навантаження й службові системи космічних апаратів; умови їхньої експлуатації й етапи створення.

 

  Шевченківські лауреати, 19622007: Енцикл. довід. /Авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. 2-ге вид., змін, і допов. К.: Криниця, 2007. 768 с.: портр.

Пропонований довідник друге видання, доповнене і перероблене, яке знайомить читачів із лауреатами Шевченківської премії за 19622007 роки. У статтях довідника подано короткі біографічні відомості, висвітлено основні віхи творчої діяльності лауреатів. 

Лапчук Б. Ю. Валютна політика: Навч. посіб. -- К.: Знання, 2008. 212 с.


У навчальному посібнику стисло викладено основні поняття курсу "Валютна політика". Зручна структура посібника, а також виклад матеріалу у вигляді схем, рисунків, таблиць сприятимуть швидкому засвоєнню навчального матеріалу.

 

  Сучасна українська драматургія: Альманах /Редкол.: В. Фольварочний (голова) та ін.; Вип. 4 / Упоряд. і авт. передм. Я.М. Верещак. К.: Фенікс, 2007. 344 с.


До четвертого випуску альманаху сучасної української драматургії увійшли твори як відомих, так і початкуючих авторів, яких об'єднує Всеукраїнський благодійний фонд Гільдія драматургів України".

Коміренко B.I. Міжнародний маркетинг у туризмі: Підручник. - К.; КиМУ, 2007. - 352 с.

Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни Міжнародний маркетинг у туризмі, яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності Міжнародні економічні відносини освітьо-кваліфікащйного рівня магістр зі спеціалізації економіка міжнародного туризму в рамках Tempus Joint European Project "EU Standards in Teaching International Tourism Economics". Підручник розглядає сучасну концепцію міжнародного маркетингу як філософію бізнесу в контексті практичних проблем туризму.

 

 

Дерегус М.Г. Альбом / Авт. вступ. ст. М. М. Костюченко; Мін-во культ. і мист. Укр.,  Нац. спіл. худ. Укр. К.: Промінь, 2005. - 95 с.

 

 

Погребна Л. Посадові інструкції. X.: Фактор, 2008. 596 с.

Видання присвячено розробленню посадової інструкції технології її складання з висвітленням вимог, що висуваються національними стандартами до змісту, структури, стилю викладення та оформлення документа. Положення посадової інструкції базуються на нормативних документах: Класифікаторі професій ДК 003:2005, Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників тощо.

 

  Володимир Орловський. Микола Пимоненко. Альбом. Хм.: Галерея 2006 р. 192 с.
  Клименко Н. I. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб. для схуд. юрид. спец. вищ. навч. закл. К.: Видавничий Дім Ін Юре, 2007. 528 с.

У курсі лекцій викладено 15 лекцій з концептуальних основ судової експертології: проблеми становлення науки, її загальна теорія, правові, методологічні і науково-методичні основи. У додатках наведено науково-практичний коментар до Закону України Про судову експертизу, положення Конституції і різних кодексів України, нормативно-правові акти галузей права, судової експертизи.

 

  Новий український тлумачний словник. Близько 20 000 слів і словосполучень [Текст] / укл. Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. Х. : Книжковий Клуб Клуб Сімейного Дозвілля, 2008. 608с.

Словник є довідником, укладеним відповідно до чинного українського правопису з урахуванням змін, що сталися останнім часом у лексичному та семантичному мовному складі. З аналогічних видань він відрізняється інформативною насиченістю і компактністю. Містить повні і зрозумілі формулювання значень загальновживаних слів української мови і сталих виразів.

Романовс О. Г. Філософія досягнення успіху. Психологічний аспект : Підручник / О. Г. Романовський, В.Є.Михайличенко. -- Х. : НТУ ХШ, 2007. - 592 с.

Надано сучасне розуміння успіху, його складових і факторів, що впливають на його досягнення. Розглянуто резерви психіки та прийоми їх активізації, а також роль головного мозку й думки людини в досягненні життєвого успіху. Продемонстровано участь власного розвитку в цьому процесі, необхідність самопізнання, самооцінки та самовдосконалення.

 

 

СІЧЕНЬ