Матвєєва Тетяна Степанівна

Український роман другої половини ХІХ століття: модель світу, жанрові трансформації

2016

Матвєєва Тетяна Степанівна. Український роман другої половини ХІХ століття: модель світу, жанрові трансформації [Текст]: [монографія] / Т. С. Матвєєва; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 419 с.

К2-191507

Досліджено як цілісність витворену українським романним дискурсом другої половини ХІХ ст. модель світу-віддзеркалення обєктивних-історичних, суспільно-політичних, культурно-мистецьких засад існування соціуму й суб'єктивних інтенцій авторів.

Аналіз здійснено виходячи зі специфіки вияву провідної тенденції розвитку літератури — гомоцентризації, яка в зазначений період оприявнювалася в українській великій епіці переважно посередництвом бінарної опозиції відчуження (від себе, роду, батьківщини, нації, ідеалів, історії, віри тощо) / повернення (поодинокі випадки).

Наголошено на особливостях функціонування часових і просторових координат моделі світу; відповідно, втрата лінеарності, хрономозаїчнісгь, безчасся; вертикальні й горизонтальні просторові антиномії, деномінація й деформація простору, реального та уявного.

Обґрунтовано причини й простежено динаміку трансформацій жанрових форм українського роману другої половини ХІХ ст., пояснено специфіку міжжанрової взаємодії (роман — епопея, роман — новела), виділено дотичні до роману жанрові утворення — «згорнутий» роман, перехідна між повістю й романом форма.

Для науковців, викладачів-філологів, студентів.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у липні 2017

 

Останні надходження

Turchyn Dmytro
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання