Про службуПоставити запитанняВідповіді на запитання Контакти

Ми не виконуємо запити:

  • щo порушують чинне законодавство про інформацію (насильство, порнографія тощо);
  • комерційного характеру (купівля або продаж будь-чого);
  • розважального характеру (матеріали до кoнкурсів, розгадування кросвордів тощо);
  • що стосуються розв'язання конкретних задач з навчальних дисциплін;
  • що містять прохання про юридичні та медичні консультації;
  • щодо надання готових дипломних та курсових робіт, рефератів.
За період з 2011 виконано 6757 віртуальних довідок

Архів виконаних довідок

7333 / 19.09.2019

Доброго дня, наявність: Євген Бершеда, Сергій Шидловський Удосконалення законодавства України у сфері техногенної та пожежної безпеки Максим

Добрий день, Максиме! У фонді біблітеки є це видання: К2-197819 Бершеда Є. Р. Удосконалення законодавства України у сфері техногенної та пожежної безпеки / Є. Бершеда, С. Шидловський ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. - Київ : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2018. - 66 с.

 

7332 / 19.09.2019

Добрий день! Чи є у вас видання: Е. Г. Холод, Т. В. Чумак, Л. И. Ярмоленко Информационные системы и технологии в туризме. Олена

Добрий день, Олено! У фонді бібліотеки є це видання: К2-197800 Холод Е. Г. Информационные системы и технологии в туризме / Е. Г. Холод, Т. В. Чумак, Л. И. Ярмоленко ; Ун-т им. Альфреда Нобеля. - Днипро : Ун-т Альфреда Нобеля, 2018. - 2018. - 79 с.

 

7331 / 19.09.2019

Добрий день. Підкажіть будь-ласка перелік літератури за темою : Проблеми ядерної безпеки сучасного світу і Україна'' Яна

Добрий день, Яно! Пропонуємо Вам такі видання з фонду бібліотеки:
1. К2-159555 Балюк Г. І. Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду : навч. посіб. / Г. І. Балюк, О. Ю. Кронда, О. В. Сушик ; за ред. : Г. І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Юрид. фак. - Чернівці : Кондратьєв, 2012. - 143 с.
2. К2-122764 Борисов В. І. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки : монографія / Борисов В.І., Пащенко О.О. ; Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Вапнярчук, 2006. - 222 с.
3. Ав-148810 Борцевич П. С. Міжнародно-правове регулювання фізичного захисту ядерних матеріалів : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / П. С. Борцевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2008. - 17 с.
4. К5-18494 Ващенко О. Проблема ядерних матеріалів у двосторонньому співробітництві США та України (2009-2011) / О. Ващенко // Слов'янський вісник : зб. наук. пр. / Рівнен. ін-т слов'янознавства; наук. ред. : С. С. Троян. - Рівне : РІС КСУ, 2012.- Вип. 13. - С .29-32. - (Історичні та політичні науки).
5. К2-109946 Галан В. О. Ядерний спадок колишнього СРСР: проблеми міжнародного правонаступництва / В.О. Галан // Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2005.- Вип. 71. - С. 181-189.
6. К2-38747 Денисов В. Н. Правовые аспекты разоружения в ракетно-ядерную эру / В. Н. Денисов ; Акад. наук УССР, Ин-т государства и права. - К. : Наукова думка, 1990. - 180 с.
7. К2-146659 Деркач А. Л. Контроль у галузі ядерної та радіаційної безпеки (правові та організаційні аспекти) : монографія / А. Л. Деркач ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького Нац. акад. наук України. - К. : Юридична думка, 2010. - 165 с.
8. Ав-144785 Деркач А. Л. Організаційно-правові аспекти контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. Л. Деркач ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 16 с.
9. В1-24154 Закони України ''Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії'', ''Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання'' : за станом на 11 лют. 2010 р. / Верхов. Рада України. - офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2010. - 35 с. - (Закони України : дод. до нормат. бюл. ''Відом. Верхов. Ради України'').
10. К5-16345 Капируля М. Загроза ядерного тероризму в постбіополярній системі міжнародних відносин / М. Капируля // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. : Губерський Л. В. (голов. ред.) та ін.]. - К. : ІМВ КНУ, 2010.- Вип. 90, (Ч. 1). - С .54-58.
11. К2-140287 Капируля М. В. Ядерна стабільність у постбіполярному світі / М. В. Капируля // Політологічний вісник : [зб. наук. пр. / Політол. центр при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; редкол. : В. П. Андрущенко та ін.]. - К. : ІНТАС, 2009.- Вип. 43. - С .357-364.
12. К2-118592 Крупка Ю. М. Відшкодування ядерної шкоди (міжнародний і національний аспекти) / Ю.М.Крупка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Фенікс, 1999. - 199 с.
13. Ав-158993 Льовін А. В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / А. В. Льовін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2009. - 22 с.
14. К2-155585 Льовін А. В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів : нормат. аспект : монографія / А. В. Льовін. - К. : Промені, 2011. - 209 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права).
15. К5-14445 Льовін А. Угоди про добровільну підгарантійність і передачі ядерних матеріалів / А. Льовін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. : Губерський Л. В. (голов. ред.) та ін.]. - К. : ІМВ КНУ, 2008.- Вип. 76, Ч. 2. - С .209-210.
16. К2-125150 Международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом с применением бактериологического, химического и ядерного оружия : материалы науч.-практ. семинара 11-12 окт. 2005 г., Яворов. общевойск. полигон ВС Украины / Антитеррорист. центр при Службе безопасности Украины, Ин-т оператив. деятельности и гос. безопасности ; [редкол. : В.А. Тимошенко (пред.) и др.]. - К. : СБ Украины, 2006. - 116 с. : табл.
17. Ав-124434 Пащенко О. О. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.О.Пащенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2004. - 20 с.

 

7330 / 19.09.2019

Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему ''Діалектичний метод у правознавстві''

Добрий день! Пропонуємо Вам скористатись такою літературою:
1. К2-41973 Бадмаев Б. Ц. Проблемность в политической учебе : диалектика мысли и действия / Б. Ц. Бадмаев. - М. : Политиздат, 1990. - 191 с. : ил.
2. К2-116296 Воронов І. О. Політична конфліктологія: діалектика соціальних суперечностей і суспільної злагоди / І.О.Воронов. - К. : Генеза, 2005. - 319 с.
3. К5-16727 Гордон М. В. Проблема формирования эффективного государства: диалектика нормативного и позитивного анализа / М. В. Гордон // Наукові праці Донецького національного технічного університету. - Донецьк : ДонНТУ, 2010.- Вип. 38-1. - С .100-107. - (Економічна).
4. К2-133563 Диалектика политической деятельности и политических отношений : монография / [А. А. Лузан, А. В. Бородай, А. Г. Буланов и др.] ; Донбас. гос. машиностроит. акад. - Краматорск : ДГМА, 2008. - 87 с.
5. Б Добрянський С. Застосування Конвенції як вияв діалектики загального й одиночного у праворозумінні / С. Добрянський // Право України. - 2000. - № 11. - С. 38-40.
6. К4-18649 Кафарський В. І. Правова держава і суспільна мораль: діалектика взаємовпливів / В. І. Кафарський // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки: зб. наук. пр. на пошану акад. Ю. С. Шемшученка: до 75-річчя від дня народж. — К., 2010. — С.146–152.
7. К2-151142 Кисляк Л. Н. Право і мораль: діалектика взаємодії / Л. Н. Кисляк // Моральні основи права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16 груд. 2010. — Івано-Франківськ, 2010. — С. 199–204.
8. К2-202116 Колич О. І. Детермінанти діалектики у праві: окремі аспети / О. І. Колич // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / [редкол. : Щур Б. В. (голов. ред.) та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2018.- Вип. 7. - С .45-52.
9. Ав-117677 Костенко О. Б. Становлення гегелівського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г. В. Ф. Гегеля до ''Філософії права'') : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. Б. Костенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2002. - 22 с.
10. Б Коцюба Р. Принципи юридичної автентичності й архітектоніки в законотворенні України: формування правових принципів є складним явищем, яке постійно перебуває в центрі уваги вчених-юристів, особливо в аспекті діалектики їх розвитку та застосування на практиці. /Руслана Коцюба. // Віче. - 2009. - № 12. - С.9-12.
11. К2-129100 Мінченко Р. М. Діалектика взаємозв'язку державної влади і духовно-інтелектуальної енергії громадянського суспільства в Україні / Р. М. Мінченко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / Одес. нац. юрид. акад., Південноукр. центр гендер. пробл. ; [ред.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін.]. - Одеса : Фенікс, 2005.- Вип. 27. - С .15-24.
12. К2-164150 Хлопко О. С. Диалектика социально-правовых отношений современности / О. С. Хлопко // Міжнародна заочна конференція ''Пошук концептуальних засад розвитку сучасної науки'' (м. Київ, 3 листоп. 2012) : матеріали / Центр наук. публ. - К. : Центр наукових публікацій, 2012.- Ч. 1 : Історичні науки, філологічні науки, філософські науки, юридичні науки, військові науки. - С .19-22.
13. К2-195612 Ющик О. І. Діалектика в методології пізнання права / О. І. Ющик // Правова держава : щорічник наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького Нац. акад. наук України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (голов. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т держави і права, 2017.- Вип. 28. - С .97-105.
14. К3-60655 Ющик А. И Диалектика права / А. И. Ющик. - Киев : Ред. журн. "Право Украины" : Ін Юре, 2013.- Кн.1 : Общее учение о праве (Критический анализ общеправовых понятий), Ч. 1. - 451 с. ; [1] л. : портр.
15. К3-60656 Ющик А. И Диалектика права / А. И. Ющик. - Киев : Ред. журн. "Право Украины" : Ін Юре, 2013.- Кн.1 : Общее учение о праве (Критический анализ общеправовых понятий), Ч. 2. - 767 с.

 

7329 / 18.09.2019

Маю прохання надати мені бібліографічні списки літератури пов’язані з темою ''Розробка інформаційно-освітньої системи''. Оксана

Добрий день, Оксано! Пропонуємо Вам друковані навчальні посібники та статті з наукових видань в електронному вигляді:

1. Атаманчук Ю. М. Нормативно-правова база і системні засади забезпечення інформатизації управлінської діяльності в закладах освіти [Електронний ресурс] / Ю. М. Атаманчук // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 1. - С. 10-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2019_1_3

2. Басараб Н. Я. Розвиток інформаційно-освітнього середовища в системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Н. Я. Басараб // Педагогічний альманах. - 2017. - Вип. 35. - С. 80-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_35_14

3. Білоус О. В. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : посібник / О. В. Білоус, О. О. Гриценчук, І. В. Іванюк, О. Є. Кравчина, М. П. Лещенко; ред.: В. Ю. Биков, О. В. Овчарук; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навч. - Київ : Атіка, 2014. - 211 c.

4. Височина Н. О. Комп'ютерні засоби розробки інформаційної системи моніторингу якості освіти [Електронний ресурс] / Н. О. Височина, Л. О. Шумова, В. А. Міняйло, О. Г. Середіна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2018. - № 6. - С. 27-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2018_6_7

5. Волкова Н. П. Інтерактивні технології навчання у вищій школі : навч.-метод. посіб. / Н. П. Волкова; Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 359 c. - Бібліогр. в знесках.

6. Добровська Л. М. Теорія та практика нейронних мереж : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою підгот. спеціалістів та магістрів зі спец. ''Інформаційні управляючі системи та технології'' / Л. М. Добровська, І. А. Добровська; Нац. техн. ун-т України ''Київ. політехн. ін-т''. - Київ, 2015. - 394 c. - Бібліогр.: с. 391-392.

7. Лондар С. Л. Міжнародний досвід розвитку сучасних освітніх інформаційних систем [Електронний ресурс] / С. Л. Лондар // Освітня аналітика України. - 2019. - Вип. 1. - С. 5-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/educanalukr_2019_1_2

8. Манейло О. Ю. Особливості укладання сучасних методичних посібників в системі роботи зі студентами / О. Ю. Манейло // Фіз.-мат. освіта. - 2017. - № 4. - С. 221-224. - Бібліогр.: 5 назв. Розглянуто проблему модернізації навчального процесу на денних і заочних відділеннях ВНЗ у концепції розробки та використання електронних методичних посібників.

9. Мордовець А. В. Методичний підхід до побудови системи інформаційно-аналітичного оцінювання складових інституціональної автономії закладів вищої освіти [Електронний ресурс] / А. В. Мордовець // Modern economics. - 2018. - № 12. - С. 152-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_12_25

10. Постіл С. Д. CASE-технології. Міждисциплінарне інформаційне моделювання : навч. посіб. / С. Д. Постіл; Ун-т держ. фіскал. служби України. - Ірпінь, 2018. - 302 c. - (Серія ''На допомогу студенту УДФСУ''; т. 18). - Бібліогр.: 19 назв. Значну увагу приділено опису концептуальних основ інженерії програмного продукту (SWEBOK), проекту Computing Curricula щодо викладання інформаційних технологій, стандартам освіти України в ІТ-області.

11. Рогова В. С. Вплив сучасних інформаційних технологій на якість дворівневої системи вищої інженерної освіти [Електронний ресурс] / В. С. Рогова. // Науковий вісник Донбасу. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2014_1_11

12. Доценко Н. А. Застосування моніторингової системи інформаційно-освітнього середовища в системі інженерної підготовки [Електронний ресурс] / Н. А. Доценко // Освітній дискурс. Гуманітарні науки. - 2019. - Вип. 11. - С. 66-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2019_11_8

13. К2-180162 Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., 23 - 26 верес. 2014 р., Одеса / ред.: Л. Ф. Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа ''Книжк. палата України ім. І. Федорова''. - Одеса : ОНУ, 2014. - 251, [3] c.

14. Тверезовська Н. Т. Інформаційні технології в освіті : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, Р. О. Тарасенко, С. М. Гаріна; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : ЦП ''Компринт'', 2014. - 317 c. - Бібліогр.: с. 315-317.

15. Управління якістю підготовки фахівців : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. конф., 11 - 12 березня 2015 р., Одеса / Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 149 c. Досліджено інформаційну систему управління освітнім навчальним процесом у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

16. Холявко Н. І. Вища освіта в системі факторів впливу на становлення інформаційної економіки [Електронний ресурс] / Н. І. Холявко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 3. - С. 121-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_3_19

17. Шляхи підвищення продуктивності викладання історії в середній школі в умовах реформування системи освіти : [посібник] / ред.: О. М. Сирцова; Запоріз. облрада. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. - 271 c. Розглянуто компаративний аналіз як засіб формування інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах реформування освітньої галузі України.

18. Юхименко Ю. Формування електронної документно-інформаційної бази вищого закладу освіти - важливий чинник його розвитку / Ю. Юхименко // Бібл. вісн.. - 2009. - № 6. - С. 43-47. - Бібліогр.: 14 назв. Охарактеризовано процес створення сучасної документно-інформаційної навчальної бази даних (ДІНБД), розглянуто підходи до розробки електронного посібника (ЕП) для студентів ВНЗ.

 

Пошук за №

Після відправки запитання до нашої служби Вам цей номер був повідомлений

Пошук за датою

Запитання містить