Про службуПоставити запитанняВідповіді на запитання Контакти

Ми не виконуємо запити:

  • щo порушують чинне законодавство про інформацію (насильство, порнографія тощо);
  • комерційного характеру (купівля або продаж будь-чого);
  • розважального характеру (матеріали до кoнкурсів, розгадування кросвордів тощо);
  • що стосуються розв'язання конкретних задач з навчальних дисциплін;
  • що містять прохання про юридичні та медичні консультації;
  • щодо надання готових дипломних та курсових робіт, рефератів.
За період з 2011 виконано 6646 віртуальних довідок

Архів виконаних довідок

7221 / 19.07.2019

Доброго дня. Тема роботи: ''Управління розвитком культури на місцевому рівні в умовах децентралізації'' Євгенія

Добрий день, Євгеніє! Пропонуємо Вам скористатись такими публікаціями:
1. Бабицька С. І. Основні принципи державного управління культурою в регіоні [Електронний ресурс] / С. І. Бабицька. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2019. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2019_1_4
2. Б Бовсунівська І. В. Децентралізація в сфері культури: досвід ефективної реформи європейських країн для України / І. В. Бовсунівська, О. О. Бутник // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 24. - С. 79-83.
3. Бойко В. І. Вплив державного регулювання на регіональний розвиток сфери культури в умовах децентралізації управління [Електронний ресурс] / В. І. Бойко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2016. - № 2. - С. 69–73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2016_2_17
4. Б Грушина А. І. Аналіз розвитку системи стратегічного управління фінансовим забезпеченням організацій сфери культури / А. І. Грушина // Бізнес Інформ. - 2017. - № 1. - С. 302-307.
5. К5-28754 Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій : методичні підходи та результати оцінювання : наук. доп. / [Л. Беновська, М. Біль, О. Гулич та ін. ; наук. ред. І. З. Сторонянська] ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього". - Львів : ІРД НАНУ, 2018. - 144 с. : іл.
6. Ав-139275 Задихайло О. А. Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. А. Задихайло ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2006. - 19 с.
7. Петрушкевич А. В. Історичне несвідоме М. Фуко: децентралізація ролі суб’єкта в культурі [Електронний ресурс] / А. В. Петрушкевич // Університетська кафедра. - 2012. - № 1. - С. 31-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukaf_2012_1_5
8. Попадинець Н. М. Напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації [Електронний ресурс] / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. - 2017. - № 3. - С. 116-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2017_3_16
9. Рожок О. В. Управлінська діяльність у художній культурі: глобальний, регіональний і локальний модуси [Електронний ресурс] / О. В. Рожок // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. - 2015. - № 4. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2015_4_14

 

7220 / 16.07.2019

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти визначення терміну ''інженер'' в монографії - Ігнатюк О. А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика: монографія. Харків: НТУ ХПІ, 2009. 432 с. Дякую! Віта

Добрий день, Віто! Як такого визначення терміну ''інженер'' в монографії ми не знайшли. Тільки таке ''сучасний інженер - це не просто фахівець, що вирішує вузькопрофесійні завдання. Його діяльність пов'язана з природним середовищем, основою життя суспільства, і самою людиною. ...Вирішуючи свої, завдалося б, вузькопрофесійні завдання, інженер активно впливає на суспільство, людину, природу. У процесі своєї діяльності інженер взаємодіє, з одного боку, з явищами природи, що підкоряються природним законам, а з іншого боку, - зі знаряддями, механізмами, машинами, спорудами, які необхідно побудувати штучним шляхом. Інженерна діяльність утворює замкнутий цикл (проектування, конструювання, виготовлення й впровадження інженерного об'єкта, його експлуатацію)'' // К2-138845 Ігнатюк О. А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення : теорія і практика: монографія / О. А. Ігнатюк ; Нац. техн. ун-т ''Харк. політехн. ін-т''. - Х. : НТУ ''ХПІ'', 2009. - С. 30.

 

7219 / 16.07.2019

Доброго дня, Підкажіть будь ласка, підручники з культури комуникації, Завчасно дякую. Леся

Добрий день, Лесю! У фонді бібліотеки є такі видання:
1. К3-47221 Гойхман О. Я. Речевая коммуникация : учеб. [для вузов, специализирующихся в обл. сервиса] / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина ; под ред. : О. Я. Гойхман. - Москва : ИНФРА-М, 2003. - 269, [2] с.
2. К2-140828 Ділове спілкування в системі культури управління : текст лекцій для слухачів магістер. прогр. зі спец. "Адм. менеджмент" / [О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч, А. О. Харченко та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПИ", 2009. - 63 с. : іл.
3. К2-185074 Ділове спілкування : усна і писемна форми : навч. посіб. / О. О. Тєлєжкіна, Н. О. Лисенко, О. О. Кушнір та ін. - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 383 с. : іл.
4. К2-97430 Карпенко В. Журналістика: основи професійної комунікації : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Журналістика"] / В. Карпенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Нора-прінт, 2002. - 347 с.
5. К2-164298 Косюк О. М. Теорія масової комунікації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Косюк ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики. - Луцьк : Волин. нац. ун-т, 2012. - 383 с.
6. К3-46577 Лалл Дж. Мас-медіа, комуникація, культура : глобальний підхід / Дж. Лалл ; пер. з англ. : О. Гриценко та ін. ; за ред. : О. Гриценко та Н. Гончаренко. - Київ : К. І. С., 2002. - 264 с.
7. К2-196901 Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 221 с.
8. К2-176851 Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., допов. - Київ : Київський ун-т, 1999. - 307 с.
9. К2-168126 Тихомирова Є. Корпоративні комунікації : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Тихомирова ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Захарчук, 2013. - 215 с.
10. К3-46846 Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации : [учеб. для вузов по специальности 350400 "Связи с общественностью"] / Л. В. Федотова. - СПб. : Питер, 2003. - 396 с.
11. К2-191184 Химиця Н. О. Ділова комунікація : навч. посіб. / Н. О. Химиця, О. О. Морушко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 207 с.

 

7218 / 15.07.2019

Доброго дня! Підкажіть наявність монографії: Столбовий, В. М. Службові правовідносини у сфері національної безпеки : адміністративно-правове регулювання. Дякую! Інна

Добрий день, Інно! У фонді бібліотеки є це видання:
К2-202482 Столбовий В.М. Службові правовідносини у сфері національної безпеки : адміністративно-правове регулювання : монографія / В. М. Столбовий ; Нац. акад. служби безпеки України. - Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. - 344 с.

 

7217 / 15.07.2019

Добрий день, чи є у вас таке видання: О.В. Балахонова Промышленная политика в регионе Яна

Добрый день, Яна! В фонде библиотеки есть нужное Вам издание. Шифр хранения: К2-117407 Балахонова О.В. Промышленная политика в регионе / О.В. Балахонова.- Винница: Книга-Вега, 2005.- 79 с.

 

Пошук за №

Після відправки запитання до нашої служби Вам цей номер був повідомлений

Пошук за датою

Запитання містить