Цінність людського життя в біоетичному дискурсі: концепції святості і якості життя

Рассудіна Катерина Сергіївна

Цінність людського життя в біоетичному дискурсі: концепції святості і якості життя

2021

Рассудіна К. С. Цінність людського життя в біоетичному дискурсі: концепції святості і якості життя [Текст]: монографія / К. С. Рассудіна. - Київ: Дух і літера, 2021. - 566 с.

К2-211301

Монографію присвячено біоетичним аспектам цінності людської особи, проблемі пошуку критеріїв для регулювання тих медичних практик, які трактуються як повага чи замах на життя людини. її мета полягає у з'ясуванні філософсько-антропологічних і онтологічних засновків аргументації прибічників двох біоетичних концепцій — святості і якості життя — які сформувалися у цьому дискурсі. Дослідження демонструє, як наявність полеміки між прибічниками концепцій святості та якості життя, пошук ними відповіді на питання про природу цінності людського життя і способи вираження поваги до неї стає підставою для переосмислення проблем метаетики.

Видання стане в пригоді як фахівцям з філософської антропології та біоетики, так і широкому загалу читачів, які цікавляться етичними проблемами медичної практики.

The dissertation (monograph) deals with bioethical aspects of the value of human person, the problem of finding criteria for the regulation of these medical practices, which are interpreted as respect or killing. The purpose of the monograph is to elucidate the philosophical-anthropological and ontological foundations of the arguments of the supporters of the two bioethical concepts - of sanctity and of quality of life — that have formed in this discourse. The research demonstrates how the controversy between supporters of the concepts of sanctity and quality of life, their search for answers to the questions about the nature of value of human life and ways to express respect for it become a basis for rethinking the problems of metaethics.

The publication will be useful for specialists in philosophical anthropology and bioethics, as well as a wide range of readers interested in the ethical problems of medical practices.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2021

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання