Адреса бібліотеки

   61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка

   Телефони:
+38 (057) 731-11-01

   E-mail:
info@korolenko.kharkov.com

Правила користування Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г.Короленка

 

Харків - 2020

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (далі – Бібліотека або ХДНБ) – культурно-просвітницький, інформаційний, документно-комунікативний та науковий заклад, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів* і виконує функцію всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру для бібліотек України. Бібліотека є загальнодоступною та забезпечує право громадян на бібліотечне обслуговування, рівний доступ до інформаційних ресурсів** та культурного надбання.

 

 • Правила користування Харківською державною науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка (далі – Правила) розроблено відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про захист персональних даних»; наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 р. № 665/1/17-11 «Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних баз даних»; «Статуту Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка» (далі – Статут) та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 р. № 275 (у редакції наказу Міністерства культури України від 19.04.2017 №340).
 • Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначає права та обов'язки користувачів і Бібліотеки та є обов'язковим для виконання відповідно до ст. 23 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
 • Право на обслуговування у ХДНБ мають громадяни України незалежно від статі, національності, соціального стану, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи – підприємства, установи, організації усіх форм власності.
 • Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються послугами та фондом Бібліотеки на загальних засадах та мають ті ж права та обов`язки, що і громадяни України.
 • Діти віком до 18 років записуються до Бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.
 • Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.
 • Фонд ХДНБ – складова частина державного бібліотечного фонду України, є власністю держави і знаходиться під її охороною відповідно до законодавства України. Зібрання особливо цінних, рідкісних видань та колекцій включене до Державного реєстру національного культурного надбання України. Архівні документи, що зберігаються у Бібліотеці, входять до складу Національного архівного фонду України згідно із Законом України «Про національний архівний фонд та архівні установи».
 • Доступ до фонду та надання бібліотечних послуг користувачам здійснюється з додержанням вимог щодо забезпечення зберігання бібліотечних фондів, охорони державної таємниці, а також відповідно до Статуту та Правил (ст. 22 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
 • Для особливо рідкісних та цінних документів***, а також унікальних архівних пам'яток, що є у фонді Бібліотеки, встановлено особливий режим охорони, зберігання та використання згідно з чинним законодавством, державними стандартами та технічними умовами.
 • Обмеження в користуванні документами Бібліотеки встановлюються лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань та у випадках, передбачених законодавством України.
 • Обслуговування користувачів у ХДНБ здійснюється через систему читальних залів, міжбібліотечний та персональний абонементи, в режимі віддаленого доступу.
 • Основні бібліотечні послуги надаються безкоштовно. Платні послуги надаються згідно з чинним законодавством. Бібліотека має право встановлювати тарифи на надані послуги та виконані роботи відповідно до чинного законодавства.
 • Місцезнаходження  Бібліотеки:
  • адреса: пров.  Короленка,  18,  м.  Харків, 61003, Україна.
  • веб-сайт: https://korolenko.kharkov.com;
  • e-mail: info@korolenko.kharkov.com; kharkivlibrary@gmail.com;
  • тел./факс: (057) 731-11-01.

 

ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

 • ЧИТАЦЬКИЙ КВИТОК — основний реєстраційний документ, що дає право громадянам особисто користуватися читальними залами та інформаційними ресурсами Бібліотеки.Запис користувачів до Бібліотеки, видача та перереєстрація читацьких квитків здійснюються відповідно до цих Правил у секторі контролю та реєстрації відділу обслуговування користувачів (ВОК) і заочно не виконуються.
 • Для запису до Бібліотеки громадянин:
  • ознайомлюється з метою збору та обробки його персональних даних, своїми правами у зв’язку з внесенням інформації про нього до бази персональних даних користувачів Бібліотеки (БПД) та дає письмову згоду на обробку своїх персональних даних;
  • пред’являє паспорт (оригінал) з позначкою про реєстрацію за місцем проживання або паспорт у формі картки зразка 2015 року та картку реєстрації особи (відповідно до п. 9 Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою КМУ від 02.03.2016 р. №207), за наявності документа про вищу освіту, навчання (студентський квиток, аспірантське посвідчення), науковий ступінь (за наявності) та власноруч вносить свої персональні дані у реєстраційну картку користувача для занесення до БПД;
  • знайомиться з Правилами та особистим підписом у реєстраційній картці користувача підтверджує зобов’язання про їх дотримання.

Примітки:

 • Документи, що тимчасово замінюють паспорт, у т.ч. ксерокопія паспорта, посвідчення водія, пенсійне посвідчення та ін. не є підставою для отримання постійного або тимчасового читацького квитка.
 • Громадяни зарубіжних країн пред’являють документ, що засвідчує особу (з перекладом українською/російською), з візою або реєстрацією за місцем перебування в Україні.
 • Запис неповнолітніх здійснюється в присутності одного з батьків або особи, яка ними опікується, за наявності паспорта, свідоцтва про народження неповнолітнього.
 • Персональні дані, надані громадянином при заповненні реєстраційної картки користувача та внесені до БПД, є конфіденційними і використовуються працівниками Бібліотеки згідно зі службовими обов’язками і тільки для наукової роботи або статистики (у знеособленому вигляді).
 • У разі відмови громадянина дати згоду на збір та обробку своїх персональних даних читацький квиток не оформлюється.
 • Якщо користувач письмово відкликає свою згоду на обробку персональних даних, він втрачає право користуватися інформаційними ресурсами Бібліотеки у читальних залах та абонементах.
 •  

  Користувачам видаються такі читацькі квитки :

  Постійний:
  • термін дії – 5 років (від дати видачі) з обов’язковою щорічною перереєстрацією за наявності паспорта;
  • послуга з оформлення читацького квитка з фотокарткою користувача здійснюється в автоматизованому режимі і є платною, її вартість визначається Бібліотекою; фотографування користувача виконується одночасно з оформленням квитка;
  • щорічна перереєстрація є безплатною, якщо у користувача протягом року не відбулося змін у персональних даних;
  • у разі зміни прізвища та паспортних даних, закінчення навчання у ВНЗ, отримання наукового ступеня користувач зобов’язаний оформити новий читацький квиток, оплативши послугу;
  • послуга з оформлення постійного читацького квитка для пільгових категорій користувачів, вказаних у п. 2.5 Правил, виконується безплатно.

  Примітка:

 • у разі фізичного пошкодження читацького квитка або його втрати користувач отримує дублікат квитка, оплативши послугу.
 • Разовий:
  • видається користувачам, які отримали постійний читацький квиток, однак, не мають його при собі на момент відвідування Бібліотеки;
  • послуга з оформлення разового читацького квитка є безплатною, надається після перевірки за БПД відомостей про користувача та на підставі будь-якого документа, що засвідчує його особу.
  Тимчасовий:
  • термін дії – один місяць (від дати запису) протягом (календарного) року;
  • видається користувачам, які відвідують Бібліотеку під час днів «відкритих дверей» тощо на підставі паспорта та згідно з порядком, викладеним у п. 2.1, 2.2, 2.3 цих Правил;
  • тимчасовий читацький квиток дає можливість користуватися читальними залами та інформаційними ресурсами Бібліотеки;
  • послуга з оформлення тимчасового читацького квитка виконується безплатно.

    Оформлення реєстраційних документів користувача Бібліотеки здійснюється безплатно за наявності відповідних документів для учасників воєнних дій, осіб з інвалідністю, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, бібліотечних працівників, пенсіонерів, дітей-сиріт.

    У разі фізичного пошкодження читацького квитка або його втрати користувач отримує дублікат квитка, оплативши послугу


  1. *Користувач – фізична або юридична особа, яка користується послугами бібліотеки (читач, абонент, відвідувач заходів) (Міждержавний стандарт 7.20 – 2000).
  2. **Інформаційні ресурси – систематизоване зібрання документів, зафіксованих на паперових чи інших носіях інформації (ДСТУ 5034: 2008).
  3. ***Документ – матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері або іншому носієві.

   

  Правила користування Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г.Короленка