Адреса бібліотеки

   61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка

   Телефони:
+38 (057) 731-11-01

   E-mail:
info@korolenko.kharkov.com

Правила користування Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г.Короленка

 

Харків - 2020

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (далі – Бібліотека або ХДНБ) – культурно-просвітницький, інформаційний, документно-комунікативний та науковий заклад, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів1 і виконує функ-цію всеукраїнського науково-дослідного, методичного та організаційного центру для бібліотек України. Бібліотека є загальнодоступною та забезпечує право громадян на бібліотечне обслуговування, рівний доступ до інформаційних ресурсів2 та культурного надбання.

 

 • Правила користування Харківською державною науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка (далі – Правила) розроблено відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про захист персональних даних»; наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 р. № 665/1/17-11 «Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних баз даних»; «Статуту Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка» (далі – Статут) та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 р. № 275 (у редакції наказу Міністерства культури України від 19.04.2017 №340).
 • Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначає права та обов'язки користувачів і Бібліотеки та є обов'язковим для виконання відповідно до ст. 23 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
 • Право на обслуговування у ХДНБ мають громадяни України незалежно від статі, національності, соціального стану, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи – підприємства, установи, організації усіх форм власності.
 • Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються послугами та фондом Бібліотеки на загальних засадах та мають ті ж права та обов’язки, що і громадяни України.
 • Діти віком до 18 років записуються до Бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.
 • Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.
 • Фонд ХДНБ – складова частина державного бібліотечного фонду України, є власністю держави і знаходиться під її охороною відповідно до законодавства України. Зібрання особливо цінних, рідкісних видань та колекцій включене до Державного реєстру національного культурного надбання України. Архівні документи, що зберігаються у Бібліотеці, входять до складу Національного архівного фонду України згідно із Законом України «Про національний архівний фонд та архівні установи».
 • Доступ до фонду та надання бібліотечних послуг користувачам здійснюється з додержанням вимог щодо забезпечення зберігання бібліотечних фондів, охорони державної таємниці, а також відповідно до Статуту та Правил (ст. 22 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
 • Для особливо рідкісних та цінних документів1, а також унікальних архівних пам'яток, що є у фонді Бібліотеки, встановлено особливий режим охорони, зберігання та використання згідно з чинним законодавством, державними стандартами та технічними умовами.
 • Обмеження в користуванні документами Бібліотеки встановлюються лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань та у випадках, передбачених законодавством України.
 • Обслуговування користувачів у ХДНБ здійснюється через систему читальних залів, міжбібліотечний та персональний абонементи, в режимі віддаленого доступу.
 • Основні бібліотечні послуги надаються безкоштовно. Платні послуги надаються згідно з «Переліком платних послуг ХДНБ ім. В. Г. Короленка», що розроблений відповідно до «Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1271 від 12.12.2011р. (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 493) та згідно з наказом Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1004/1113/1556 «Про затвердження порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 01.12.2015р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015р. за № 1590/28035. Бібліотека має право встановлювати тарифи на надані послуги та виконані роботи згідно з чинним законодавством.
 • Місцезнаходження  Бібліотеки:  пров.  Короленка,  18,  м.  Харків 61003, Україна.
  веб-сайт: https://korolenko.kharkov.com; 
  e-mail: info@korolenko.kharkov.com; kharkivlibrary@gmail.com;
  тел./факс: (057) 731-11-01.

 

ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

 • Читацький квиток – основний реєстраційний документ, що дає право громадянам особисто користуватися читальними залами та інформаційними ресурсами Бібліотеки.Запис користувачів до Бібліотеки, видача та перереєстрація читацьких квитків здійснюються відповідно до цих Правил у секторі контролю та реєстрації відділу обслуговування користувачів (ВОК) і заочно не виконуються.
 • Для запису до Бібліотеки громадянин:
  - ознайомлюється з метою збору та обробки його персональних даних, своїми правами у зв’язку з внесенням інформації про нього до бази персональних даних користувачів Бібліотеки (БПД) та дає письмову згоду на обробку своїх персональних даних;
  - пред’являє паспорт (оригінал) з позначкою про реєстрацію за місцем проживання або паспорт у формі картки зразка 2015 року та картку реєстрації особи (відповідно до п. 9 Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою КМУ від 02.03.2016 р. №207), за наявності документа про вищу освіту, навчання (студентський квиток, аспірантське посвідчення), науковий ступінь (за наявності) та власноруч вносить свої персональні дані у реєстраційну картку користувача для занесення до БПД;
  - знайомиться з Правилами та особистим підписом у реєстраційній картці користувача підтверджує зобов’язання про їх дотримання.

Примітки:

 • Документи, що тимчасово замінюють паспорт, у т.ч. ксерокопія паспорта, посвідчення водія, пенсійне посвідчення та ін. не є підставою для отримання постійного або тимчасового читацького квитка.
 • Громадяни зарубіжних країн пред’являють документ, що засвідчує особу (з перекладом українською/російською), з візою або реєстрацією за місцем перебування в Україні.
 • Запис неповнолітніх здійснюється в присутності одного з батьків або особи, яка ними опікується, за наявності паспорта, свідоцтва про народження неповнолітнього.

Персональні дані, надані громадянином при заповненні реєстраційної картки користувача та внесені до БПД, є конфіденційними і використовуються працівниками Бібліотеки згідно зі службовими обов’язками і тільки для наукової роботи або статистики (у знеособленому вигляді).

 • У разі відмови громадянина дати згоду на збір та обробку своїх персональних даних читацький квиток не оформлюється.
 • Якщо користувач письмово відкликає свою згоду на обробку персональних даних, він втрачає право користуватися інформаційними ресурсами Бібліотеки у читальних залах та абонементах.

 

Користувачам видаються такі читацькі квитки :

Постійний:
 • термін дії – 5 років (від дати видачі) з обов’язковою щорічною перереєстрацією за наявності паспорта;
 • послуга з оформлення читацького квитка з фотокарткою користувача здійснюється в автоматизованому режимі і є платною, її вартість визначається Бібліотекою; фотографування користувача виконується одночасно з оформленням квитка;
 • щорічна перереєстрація є безплатною, якщо у користувача протягом року не відбулося змін у персональних даних; у разі зміни прізвища та паспортних даних, закінчення навчання у ВНЗ, отримання наукового ступеня користувач зобов’язаний оформити новий читацький квиток, оплативши послугу;
 • послуга з оформлення постійного читацького квитка для пільгових категорій користувачів, вказаних у п. 2.5 Правил, виконується безплатно.

Примітка:

 • разі фізичного пошкодження читацького квитка або його втрати користувач отримує дублікат квитка, оплативши послугу.
Разовий:
 • видається користувачам, які отримали постійний читацький квиток, однак, не мають його при собі на момент відвідування Бібліотеки;
 • послуга з оформлення разового читацького квитка є безплатною, надається після перевірки за БПД відомостей про користувача та на підставі будь-якого документа, що засвідчує його особу.
Тимчасовий:
 • термін дії – один місяць (від дати запису) протягом (календарного) року;
 • видається користувачам, які відвідують Бібліотеку під час днів «відкритих дверей» тощо на підставі паспорта та згідно з порядком, викладеним у п. 2.1, 2.2, 2.3 цих Правил;
 • тимчасовий читацький квиток дає можливість користуватися читальними залами та інформаційними ресурсами Бібліотеки;
 • послуга з оформлення тимчасового читацького квитка виконується безплатно.

Оформлення реєстраційних документів користувача Бібліотеки здійснюється безплатно за наявності відповідних документів для учасників воєнних дій, осіб з інвалідністю, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, бібліотечних працівників, дітей-сиріт.
- У разі фізичного пошкодження читацького квитка або його втрати користувач отримує дублікат квитка, оплативши послугу. ...


 1. Користувач – фізична або юридична особа, яка користується послугами бібліотеки (читач, абонент, відвідувач заходів) (Міждержавний стандарт 7.20 – 2000).
 2. Інформаційні ресурси – систематизоване зібрання документів, зафіксованих на паперових чи інших носіях інформації (ДСТУ 5034: 2008).
 3. Документ – матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері або іншому носієві.

 

Правила користування Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г.Короленка