Словник української мови

2016

Словник української мови [Текст]: 165 000 слів / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови та ін.]; [авт.-уклад.: В. М. Білоноженко, А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк та ін.; кер. наук.-вид. проекту В. В. Німчук та ін.; від. ред. В. В. Жайворонок]. - 2-ге вид. - Київ: Просвіта, 2016. - 1316 с. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - У надзаг. також: Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Всеукр. т-во ''Просвіта'' ім. Т. Шевченка.

К5-25940

Пропонований увазі найширшого кола читачів академічний Словник тлумачного типу підготовлено на принципах і технічних засадах, які формувалися в українській лексикографії протягом багатьох десятиліть її розвитку. При цьому в Словнику творчо враховано як процеси поступу самого об'єкта опису, так і досягнення лексикографічної практики за останні десятиліття (від часу виходу в світ академічного „Словника української мови''. — Т. 1 — 11. — К.: Наук, думка, 1970—1980, на наукові основи і реєстр якого спирається це видання).

Цей однотомний тлумачний словник є довідником з лексики та фразеології сучасної української мови, який поєднує наукову точність із чіткою, зручною для користувача формою викладу. Він відбиває ті зміни, які відбулися в лексичному складі української мови на порозі нового тисячоліття, зокрема включає мовні одиниці, які ввійшли в українську літературну мову протягом останнього часу. Це передусім реалії й поняття, пов'язані з економі¬кою, політикою, правом, інформатикою, промисловістю, спортом, кулінарією, модою, музикою, телекомунікацією, дозвіллям і т. ін. Водночас значні шари традиційної лексики (на означення економічних, історичних, філософських, політологічних, релігійних понять, термінів науки та мистецтва) набули в Словнику тлумачень, що відбивають їхній сьогоднішній зміст. Крім того, Словник розширює коло лексики і фразеології, пов'язаної з традиційним народним життям і дозвіллям — святами, обрядами, народним побутом, зі звичаями, з українською етносимволікою. Остання поширюється також на загальновживані лексеми, які в народній свідомості тісно пов'язані з етнокультурою. З метою увиразнення символьного змісту таких мовних одиниць в Ілюстративну частину Словника широко вводимо фольклорний матеріал.

Основне завдання Словника — подати повну й різно-аспектну характеристику живого слова (написання, вимову, походження — щодо запозиченої лексики, словозміну, словотворення, сферу функціонування, динаміку значення, сполучуваність). З цією метою Словник зорієнтовано На охоплення лексики всіх стилістичних шарів і літературних жанрів, де функціонує українська мова.

Фонд відділу інформаційно-бібліографічної роботи
Надійшло у квітні 2017

 

Останні надходження

Коваль Ірина Федорівна
Сопко Валерія Василівна
Довгань Жанна Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання