Словник української мови

2016

Словник української мови [Текст]: 165 000 слів / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови та ін.]; [авт.-уклад.: В. М. Білоноженко, А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк та ін.; кер. наук.-вид. проекту В. В. Німчук та ін.; від. ред. В. В. Жайворонок]. - 2-ге вид. - Київ: Просвіта, 2016. - 1316 с. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. - У надзаг. також: Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Всеукр. т-во ''Просвіта'' ім. Т. Шевченка.

К5-25940

Пропонований увазі найширшого кола читачів академічний Словник тлумачного типу підготовлено на принципах і технічних засадах, які формувалися в українській лексикографії протягом багатьох десятиліть її розвитку. При цьому в Словнику творчо враховано як процеси поступу самого об'єкта опису, так і досягнення лексикографічної практики за останні десятиліття (від часу виходу в світ академічного „Словника української мови''. — Т. 1 — 11. — К.: Наук, думка, 1970—1980, на наукові основи і реєстр якого спирається це видання).

Цей однотомний тлумачний словник є довідником з лексики та фразеології сучасної української мови, який поєднує наукову точність із чіткою, зручною для користувача формою викладу. Він відбиває ті зміни, які відбулися в лексичному складі української мови на порозі нового тисячоліття, зокрема включає мовні одиниці, які ввійшли в українську літературну мову протягом останнього часу. Це передусім реалії й поняття, пов'язані з економі¬кою, політикою, правом, інформатикою, промисловістю, спортом, кулінарією, модою, музикою, телекомунікацією, дозвіллям і т. ін. Водночас значні шари традиційної лексики (на означення економічних, історичних, філософських, політологічних, релігійних понять, термінів науки та мистецтва) набули в Словнику тлумачень, що відбивають їхній сьогоднішній зміст. Крім того, Словник розширює коло лексики і фразеології, пов'язаної з традиційним народним життям і дозвіллям — святами, обрядами, народним побутом, зі звичаями, з українською етносимволікою. Остання поширюється також на загальновживані лексеми, які в народній свідомості тісно пов'язані з етнокультурою. З метою увиразнення символьного змісту таких мовних одиниць в Ілюстративну частину Словника широко вводимо фольклорний матеріал.

Основне завдання Словника — подати повну й різно-аспектну характеристику живого слова (написання, вимову, походження — щодо запозиченої лексики, словозміну, словотворення, сферу функціонування, динаміку значення, сполучуваність). З цією метою Словник зорієнтовано На охоплення лексики всіх стилістичних шарів і літературних жанрів, де функціонує українська мова.

Фонд відділу інформаційно-бібліографічної роботи
Надійшло у квітні 2017

 

Останні надходження

Хахула Любомир Ігорович
Філатова Оксана Степанівна
Муратова Світлана Олександрівна
Косовський Леонід Миколайович
Латковська Тамара Анатоліївна
Івашкевич Едуард Зенонович
Тамни Джон
Дереш Любко
Дубініна Оксана Миколаївна
Гридін Сергій
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання